تفاهم نامه های روابط بین الملل

تفاهم نامه های روابط بین الملل

مقدمه

یکی از مهمترین وظایف مدیریت همکاری های علمی و بین المللی، شناسایی همکاران در سطح ملی و جهانی و تلاش در جهت افزایش علم و به انجام رسانیدن پروژه های مختلف است. بدون شک بین المللی شدن دانشگاه و همکاری محققان سراسر جهان با یکدیگر، فواید بسیار زیادی را به همراه دارد. دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه لرستان نیز به نوبه خود وظیفه خود می داند که همکاری های هرچه سازنده تر و بهتری با موسسات داخلی و خارجی برقرار سازد. در این صفحه شما می توانید لیست تفاهمنامه هایی که میان دانشگاه لرستان و موسسات داخلی و موسسات خارجی بسته شده است مشاهده نمایید.