اعضای گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه لرستان

اعضای گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه لرستان

دکتر غلامحسين حسيني

مدیر گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه لرستان

استادیار رشته زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه لرستان

اطلاعات تماس: ۳۳۱۲۰۰۶۷-۰۶۶

آدرس ایمیل: hosseini.gh@lu.ac.ir

دکتر منوچهر نصری

سرپرست اداره امور کنسولی دانشجویان استان لرستان

اطلاعات تماس: ۳۳۱۲۰۰۶۷-۰۶۶

آدرس ایمیل: nasri.m@lu.ac.ir

بهروز دریکوند

کارشناس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه لرستان

اطلاعات تماس: ۳۳۱۲۰۰۶۷-۰۶۶

سعید دلفان

کارشناس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه لرستان

اطلاعات تماس: ۳۳۱۲۰۰۶۷-۰۶۶

حسن اسلامی

کارشناس امور کنسولی دانشگاه لرستان

اطلاعات تماس: ۳۳۱۲۰۰۶۷-۰۶۶